۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۲۹ بهمن   
  نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک cv علم سنجی تلفن
http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/AliAkbarHaghdoost1.jpg

عباس بهرامپور

 دکترای آمار زیستی

استاد

a_bahrampoor@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۸۹

نرگس خانجانی

دکترای اپیدمیولوژی

استاد

  n_khanjani@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۰۲
 
احمد رجبی زاده
 

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

مربی

a_rajabizadeh@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۷6

مریم صابر

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

m_saber@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰96

محمدمهدی فداکار داورانی

دکترای جامعه شناسی

استادیار

m_fadakar@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۹۹

علی فقیهی زرندی

دکترای بهداشت حرفه ای

دانشیار

a_faghihi.zarandi@kmu.ac.ir 

۳۱۳۲۵۱۰۸ 

محمدرضا قطبی راوندی

دکترای بهداشت حرفه ای 

دانشیار 

ghotbi@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۱۴

محمدرضا محمودی

دکترای علوم تغذیه 

دانشیار

mr_mahmoodi@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۵۶

ناصر هاشمی نژاد

دکترای ارگونومی

استاد

n_hasheminejad@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۵۷
 
 
علی اکبر حقدوست
 
 
دکترای اپیدمیولوژی استاد


Ahaghdoost@kmu.ac.ir

  ۳۱۳۲۵۰۵۵ 
 یونس جهانی دکترای آمار زیستی  استاد  yonesjahani@yahoo.com   ۳۱۳۲5091 
 مقدمه میرزایی دکترای آمارزیستی  استاد  moghadameh_mirzai@yahoo.com   ۳۱۳۲۵088 
حمید شریفی  دکترای اپیدمیولوژی  استاد  sharifihami@gmail.com   ۳۱۳۲5070 
سجاد زارع  دکترایبهداشت حرفه ای   دانشیار  ss_zare۸۷@yahoo.com   ۳۱۳۲۵۱۱۰
محبوبه اسحاقی  دکترای بهداشت حرفه ای  استادیار  eshagh_mahbobeh@yahoo.com   31325446
محمد امین گروهی  دکترای بیولوژی و کنترل ناقلین استادیار   amin_gruhi@yahoo.com    ۳۱۳۲۵165
تانیا دهش  دکترای آمار زیستی  دانشیار  tania_dehesh@yahoo.com     ۳۱۳۲۵۰۶۹
عابدین ایرانپور  دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشیار  a.iranpour@kmu.ac.ir 
 
 
 
۳۱۳۲۵۰54 
سید وحید احمدی طباطبایی
 
دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استادیار  nakhaeen@yahoo.com     ۳۱۳۲۵۰۹۷
وحید رضا برهانی نژاد دکترای سالمند شناسی دانشیار v.borhani@yahoo.com 31325100
بهروز طلایی سفلایی دکترای علوم تغذیه استادیار b.talaei@kmu.ac.ir 31325439
مریم فرجی دکترای بهداشت محیط استادیار M_Faraji28@yahoo.com 31325103
 هدی امیری دکترای بهداشت محیط استادیار Hoda.Amiri@gmail.com 31325083
مجید هاشمی دکترای بهداشت محیط استادیار mhashemi120@gmail.com ۳۱۳۲۵075
لیلا شیرانی بیدآبادی دکترای بیولوژی استادیار l.shirani@kmu.ac.ir 31325154
 هستی دارایی دکترای بهداشت محیط استادیار hasti.daraei@yahoo.com 31325074
سمیه علیزاده دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار alizade2009@yahoo.com 31325098
روح اله پروری دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای استادیار parvari64@gmail.com 31325458
نوا مرشدزاده دکترای علوم تغذیه استادیار N.Morshedzadeh@yahoo.com 31325085
وحیده بهروز دکترای علوم تغذیه استادیار Vahideh.behrouz@gmail.com 31325086
عادله خدابخشی دکترای علوم تغذیه استادیار khodabakhshiadeleh@yahoo.com 31325085
علی کارآموزیان دکترای آمار زیستی استادیار Alikaramooz69@gmail.com 31325090
سعیده حاجی مقصودی دکترای آمار زیستی استادیار

sa.maghsoudi@gmail.com

31325421
سمیه طاهرنژاد دکترای ارگونومی استادیار tahernezhad.somaye@gmail.com

09131934736

31325080

مصطفی محمدیان دکترای ارگونومی استادیار m_mohammadian@kmu.ac.ir 31325092
حسین میرزایی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی استادیار hosseinmirzaei64@yahoo.com 31325420