۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ شهريور   
  نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک cv علم سنجی تلفن
http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/AliAkbarHaghdoost1.jpg

عباس بهرامپور

 دکترای آمار زیستی

استاد

a_bahrampoor@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۸۹

نرگس خانجانی

دکترای اپیدمیولوژی

استاد

  n_khanjani@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۰۲
 
احمد رجبی زاده
 

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

مربی

a_rajabizadeh@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۷۵

مریم صابر

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

m_saber@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۵۴

محمدمهدی فداکار داورانی

دکترای جامعه شناسی

استادیار

m_fadakar@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۹۹

علی فقیهی زرندی

دکترای بهداشت حرفه ای

استادیار

a_faghihi.zarandi@kmu.ac.ir 

۳۱۳۲۵۱۰۸ 

محمدرضا قطبی راوندی

دکترای بهداشت حرفه ای 

دانشیار 

ghotbi@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۱۴

محمدرضا محمودی

دکترای علوم تغذیه 

دانشیار

mr_mahmoodi@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۵۶

محمد ملکوتیان

دکترای بهداشت محیط

استاد

m_malakootian@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۷۴

ناصر هاشمی نژاد

دکترای ارگونومی

دانشیار

n_hasheminejad@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۵۷
 
 
علی اکبر حقدوست
 
 
دکترای اپیدمیولوژی استاد


Ahaghdoost@kmu.ac.ir

  ۳۱۳۲۵۰۵۵ 
 یونس جهانی دکترای آمار زیستی  دانشیار  yonesjahani@yahoo.com   ۳۱۳۲5091 
 مقدمه میرزایی دکترای آمارزیستی  دانشیار  moghadameh_mirzai@yahoo.com   ۳۱۳۲۵088 
آرمیتا شاه اسماعیلی  دکترای اپیدمیولوژی  استادیار   a.shahesmaeili@gmail.com   ۳۱۳۲۵۴۲3
حمید شریفی  دکترای اپیدمیولوژی  استاد  sharifihami@gmail.com   ۳۱۳۲5070 
سجاد زارع  دکترایبهداشت حرفه ای   دانشیار  ss_zare۸۷@yahoo.com   ۳۱۳۲۵۱۱۰
محبوبه اسحاقی  دکترای بهداشت حرفه ای  استادیار  eshagh_mahbobeh@yahoo.com   31325446
محمد امین گروهی  دکترای بیولوژی و کنترل ناقلین استادیار   amin_gruhi@yahoo.com    ۳۱۳۲۵۴۴۷
تانیا دهش  دکترای آمار زیستی  دانشیار  tania_dehesh@yahoo.com     ۳۱۳۲۵۰۶۹
عابدین ایرانپور  دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشیار  a.iranpour@kmu.ac.ir 
 
 
 
۳۱۳۲۵۰۹۶ 
سید وحید احمدی طباطبایی
 
دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استادیار  nakhaeen@yahoo.com     ۳۱۳۲۵۰۹۷
وحید رضا برهانی نژاد دکترای سالمند شناسی استادیار v.borhani@yahoo.com 31325092
بهروز طلایی سفلایی دکترای علوم تغذیه استادیار b.talaei@kmu.ac.ir 31325439
راحله توکلی دکترای علوم تغذیه استادیار Tavakkoli.rahele@yahoo.com 31325085
مریم فرجی دکترای بهداشت محیط استادیار M_Faraji28@yahoo.com 31325103
 هدی امیری دکترای بهداشت محیط استادیار Hoda.Amiri@gmail.com 31325083
محسن مهدی پور رابری دکترای بهداشت محیط استادیار mmehdipoor@kmu.ac.ir 31325084
مجید هاشمی دکترای بهداشت محیط استادیار mhashemi120@gmail.com ۳۱۳۲۵435
لیلا شیرانی بیدآبادی دکترای بیولوژی استادیار l.shirani@kmu.ac.ir 31325106
هادی محمودی مقدم دکترای بهداشت محیط استادیار h.mahmoudi4@yahoo.com 31325132
 هستی دارایی دکترای بهداشت محیط استادیار hasti.daraei@yahoo.com 31325074
سمیه علیزاده دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار alizade2009@yahoo.com 31325095
روح اله پروری دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای استادیار parvari64@gmail.com 31325446
نوا مرشدزاده دکترای علوم تغذیه استادیار N.Morshedzadeh@yahoo.com 31325426
صبا لولویی دکترای سیاست های غذا و تغذیه استادیار s.loloei@kmu.ac.ir 31325426
وحیده بهروز دکترای علوم تغذیه استادیار Vahideh.behrouz@gmail.com 31325085
عادله خدابخشی دکترای علوم تغذیه استادیار khodabakhshiadeleh@yahoo.com 31325085
علی کارآموزیان دکترای آمار زیستی استادیار Alikaramooz69@gmail.com 31325090
سعیده حاجی مقصودی دکترای آمار زیستی استادیار

sa.maghsoudi@gmail.com

31325421
سمیه طاهرنژاد دکترای ارگونومی استادیار tahernezhad.somaye@gmail.com 31325080
مصطفی محمدیان دکترای ارگونومی استادیار m_mohammadian@kmu.ac.ir 31325092