۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   

 

 

 

 
 
دکتر ناصر هاشمی نژاد
ریاست دانشکده

دکترای تخصصی ارگونومی

مرتبه علمی : دانشیار

n_hasheminejad@kmu.ac.ir

   31325135