۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
 
دکتر هدی امیری     
استادیار گروه بهداشت محیط         

دکترای بهداشت محیط           

       Hoda.Amiri@gmail.com         

     31325083                      

                                          

 

 

 

 

دکتر علی فقیهی
استادیار گروه بهداشت حرفه ای

دکترای بهداشت حرفه ای

a_fsghihi_zarandi@kmu.ac.ir

31325108