۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
 پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت  http://futures.kmu.ac.ir/fa
پارک علم و فناوری سلامت https://hstp.kmu.ac.ir/fa
مرکز رشد فناوری های سلامت https://khti.kmu.ac.ir/fa
لیست مراکز تحقیقاتی دانشگاه https://vresearch.kmu.ac.ir/fa