۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن   
دکتر محمدرضا قطبی راوندی
دانشیار گروه بهداشت حرفه ای

دکترای بهداشت حرفه ای

ghotbi@kmu.ac.ir

31325114       

                                         

 

دکتر وحیده بهروز
استادیار گروه تغذیه

دکترای علوم تغذیه

Vahideh.behrouz@gmail.com

31325086