۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   

اهداف و فعالیتهای کمیته

 

• نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی

 

• همکاری در طرح برنامه ریزی کارگاه های آموزشی

 

• تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرایند یاددهی - یادگیری

 

• طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی جهت توسعه فرایند آموزش

 

• توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی

 

• توسعه توانایی های اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش