۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر   
دکتر مریم فرجی     
استادیار گروه بهداشت محیط         

دکترای بهداشت محیط           

       M_Faraji28@yahoo.com            

    31325103                      

                                          

 

 

دکتر مجید هاشمی     
استادیار گروه بهداشت محیط         

دکترای بهداشت محیط           

mhashemi120@gmail.com

    31325075                      

                              

 

 

دکتر محبوبه اسحاقی
استادیار گروه بهداشت حرفه ای

دکترای بهداشت حرفه ای

eshagh_mahbobeh@yahoo.com

31325446       

                                         

 

 

دکتر علی فقیهی
استادیار گروه بهداشت حرفه ای

دکترای بهداشت حرفه ای

a_fsghihi_zarandi@kmu.ac.ir

31325108