۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن   
دکتر مریم فرجی     
استادیار گروه بهداشت محیط         

دکترای بهداشت محیط           

       M_Faraji28@yahoo.com            

   31325435 -  31325103                      

                                          

 

 

دکتر مجید هاشمی     
استادیار گروه بهداشت محیط         

دکترای بهداشت محیط           

mhashemi120@gmail.com

    31325075                      

                              

 

 

دکتر محبوبه اسحاقی
استادیار گروه بهداشت حرفه ای

دکترای بهداشت حرفه ای

eshagh_mahbobeh@yahoo.com

31325446       

                                         

 

 

دکتر علی فقیهی
استادیار گروه بهداشت حرفه ای

دکترای بهداشت حرفه ای

a_fsghihi_zarandi@kmu.ac.ir

31325108       

                                                     

 


دکتر لیلا شیرانی
استادیار گروه بیولوژی و کنترل ناقلین

دکترای بیولوژی

l.shirani@kmu.ac.ir

31325053