۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور   

   

 

 

دکتر تانیا دهش
مسئول EDO

دکترای آمار زیستی

Tania_dahesh@yahoo.com 

       ۳۱۳۲۵۰6۹