۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ شهريور   

 مکان های فیزیکی دانشکده

 

مکان فیزیکی

تعداد

کلاس

۱۰

آزمایشگاه و کارگاه

۳۰

سالن کنفرانس

  ۶ 

 

  

 دفتر توسعه آموزش ( EDO )

به دنبال تشكيل واحد توسعه آموزش در دانشگاه( EDC )ونيز با توجه به لزوم تغيير و تحول در  روش هاي آموزش و پژوهش، ارزشيابي اساتيد و ساير امور مربوطه، اين واحد در سال ۱۳۸۴ در دانشكده تشكيل شد و شامل كميته هاي ذيل مي باشد:

۱- كميته برنامه ريزي آموزشي ۲- كميته پژوهش در آموزش ۳- كميته آموزش اساتيد ۴- كميته ارزشيابي ۵- كميته آموزش مداوم

 

كسب گواهي نامه مديريت كيفيت

از آنجا كه كيفيت به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده موفقيت يك سازمان تشخيص داده شده است و آنچه كه از يك دانشكده انتظار مي رود چيزي فراتر از انجام فعاليت هاي يكنواخت روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه مي باشد، در همين راستا دانشكده بهداشت درسال ۱۳۸۳ پس از يکسال تلاش دسته جمعي وبعنوان اولين گام از يک برنامه دراز مدت موفق به اخذ گوا هينامه مديريت کيفيت (ISO۹۰۰۱-۲۰۰۰) شد.

 

برگزاري سه همــايش كشــوري  

اين دانشكده همايش هاي ياد شده زير را برگزار نموده است. ۱- اولين همــايش ســم شناسي شغلي و محيطي   ۲- اولين همايش نقش مديريت در ارائه خدمات بهداشتي ۳- سومين همايش بهداشت محيط) را برگزار نموده است.

 

كميته هاي پژوهشي 

كميته پژوهشي پزشكي محيطي و  كميته پژوهشي بهداشت محيط در اين دانشكده فعال هستند.