۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ شهريور   

 

دانشکده بهداشت کرمان در تاریخ ۸۳/۱۰/۲۴  موفق شد گواهینامه ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۰  را از شرکت مشارکتی RWTUV دریافت کند. 

 

 فهرست کارهای انجام شده در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت
 

۱-      طرح ریزی تشکیلات اج ایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت و برنامه ریزی فعالیتها، تهیه و ارائه آئین   نامه ها (انتخاب نماینده مدیریت در کیفیت و مدیر دفتر بهبود کیفیت و اعضاء کمیته راهبری)

۲-      تشکیل و سازماندهی گروههای کاری توسط کلیه کارشناسان دانشکده به منظور تدوین روشهای  اجرایی دستورالعمل کاری و سایر مستندات مورد نیاز

۳-      مشخص کردن استاندارد مرجع:

                          استاندارد ISO۹۰۰۰-۲۰۰۰ بعنوان استاندارد مرجع واژه ها و مبانی

                          استاندارد ISO-۹۰۰۱-۲۰۰۰  ، استاندارد نیازمندیها و الزامات

۴-      ارزیابی مقدماتی دانشکده توسط شرکت مشاور

۵-      تعیین خط مشی کیفیت ، اهداف کیفیت و نظامنامه کیفیت

۶-      شناسایی فرآیندهای دانشکده که بر این اساس فرآیندهای دانشکده در قالب چهار نوع فرآیند  شناسایی شده اند.

          ۱-      فرآیندهای مربوط به مسئولیت مدیری

          ۲-      فرآیندهای مربوط به مدیریت منابع

          ۳-      فرآیندهای تحقق محصول

          ۴-      فرآیندهای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود.

۷-      مستند سازی فرآیندها

۸-      تشکیل دوره های آموزشی:

          ۱-      دوره آموزش مبانی کیفیت : کلیه کارکنان

          ۲-      دوره آموزش مستند سازی : کلیه کارکنان

          ۳-      دوره آموزش ممیزی داخلی: ۲۰ نفر

          ۴-      دوره کالیبراسیون دستگاهها: ۴ نفر

          ۵-      کنفرانس مدیریت کیفیت: ۲

۹-      انجام دو دوره ممیزی داخلی

۱۰-     انجام پیش ممیزی توسط شرکت RWTUV  و توسط آقای دکتر ساسان رضایی سر ممیز شرکت مذکور

۱۱-     ارتقاء فرآیندها از جمله:

      - فرآیند انبارداری

      - فرآیند خرید

      - فرآیند آموزش کارکنان

      - فرآیند آموزش دانشجویان

      - فرآیند کارآموزی

      - فرآیند امور عمومی

      - فرآیند امور رفاهی و مشاوره

      - فرآیند نقلیه

      - فرآیند آزمایشگاهها و کارگاهها

      - فرآیند ارزیابی دانشکده توسط مشتریان

      - فرآیند نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها

      - تجزیه و تحلیل داده ها

      - ممیزی های داخلی 

 

مدیریت ارشد کیفیت:             آقای دکتر محمود نکوئی مقدم

نماینده مدیریت در کیفیت:      خانم مهندس مهشید لولویی

مدیر دفتر بهبود کیفیت:          خانم پروین مولی زاده

 

اعضاء کمیته راهبری:   

         
        خانم پروین مولی زاده                کارشناس ارشد گروه بهداشت محیط

        خانم مهرناز طهرانی پور              کارشناس – سرپرست کتابخانه

        خانم زهرا معماری                     کارشناس – آموزش

        خانم فاطمه کامیابی                  عضو هیئت علمی – بخش حشره شناسی

        خانم مریم صفر نواده                  عضو هیئت علمی-گروه خدمات بهداشتی

        آقای مهندس احمد رجبی زاده     عضو هیئت علمی –گروه بهداشت محیط

        آقای دکتر ناصر هاشمی نژاد        عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

        دکتر محمدرضا قطبی                 عضو هیئت علمی – گروه بهداشت حرفه ای