۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
بازدید کارخانه سیمان
آزمایشگاه ها و کارگاه ها
مراسم ترحیم دکتر مهدی پور
بازدید از بیمارستان باهنر
بازدید اعضای برد
کارخانه روغن نباتی
کارخانه مس شهید باهنر