۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
راهنمای کلاس آموزش مجازی SkyRoom

 

 

کلاس های مجازی دانشکده بهداشت از تاریخ 98/12/25 الی 98/12/27

 

 

 

 

یکشنبه98/12/25

 
 

12-14

10-12

8-10

ساعت

زبان عمومی

دکتر خبیر

پاتوفیزیولوژی

دکتر پوریزدانپناه

    

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph1

لینک کلاس

 

روش های آینده پژوهی

دکتر نوری حکمت

 

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph2

 لینک کلاس

 

 

 

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph3

لینک کلاس

 

 

دوشنبه 98/12/26

 

12-14

10-12

8-10

ساعت

پاتوفیزیولوژی

دکتر پوریزدانپناه 

پاتوفیزیولوژی

دکتر پوریزدانپناه 

 

 

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph1

لینک

زبان عمومی

دکترخبیر

فیزیولوژی 2

دکتر شاهرخی

 

ارشد اپیدمیولوژی 

 دکتر خانجانی

 

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph4

لینک

 

 

شیمی آلی

دکتر پورشجاعی

 

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph3

لینک

 

 

 

سه شنبه 98/12/27

 

12-14

10-12

8-10

ساعت

زبان عمومی

دکتر خبیر

 

اصول ترمودینامیک

دکتر جمعه زاده

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph1

لینک

 

مصون سازی

دکتر محمدی

 

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph2

لینک

 

شیمی آلی

دکتر پورشجاعی

 

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph3  
 

مطالعات مورد شاهدی

دکتر خانجانی

 

استاد

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph4

لینک


 

 

 

 

لینک کلاس های مجازی دانشکده بهداشت

 

کلاس آنلاین دانشکده بهداشت شماره یک

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph1

کلاس آنلاین دانشکده بهداشت شماره دو

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph2

کلاس آنلاین دانشکده بهداشت شماره سه

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph3

کلاس آنلاین دانشکده بهداشت شماره چهار

https://sr.kmu.ac.ir/ch/ph4