۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
معرفی انجمن علمی بیولوژی و کنترل ناقلین 
مستندات فعالیت های انجام شده انجمن علمی بیولوژی و کنترل ناقلین