۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

 

انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

دبیرکل مینا یاس
دبیر علمی فاطمه علی بیگیان
دبیر اجرایی فرزانه عسکرپور
دبیر روابط عمومی محدثه شجاعی فر
عضو علی البدل الهه نجاتی