۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
واحد درسی مورد نیاز و پیشنهادی دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی 
واحد درسی مورد نیاز و پیشنهادی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی