۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت

برنامه جلسات گروه

 
 

جلسات این گروه به طور منظم در چهارشنبه هر ماه با حضور دکتر آقایی افشار، دکتر گروهی، دکتر شیرانی و مهندس علیزاده در دفتر مدیر گروه برگزار می شود.