۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

برنامه جلسات گروه

 

 

 

 جلسه شورا گروه دوشنبه هر هفته ساعت 14-12:30 در محل دفتر گروه برگزار می گردد.