۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
دکتر مریم پوریزدانپناه
استادیار گروه تغذیه

دکترای عمومی پزشکی و علوم تغذیه

pouryazdanpKm851@gmail.com

31325085