۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
دکتر بهروز طلائی
استادیار گروه تغذیه

دکترای علوم تغذیه

b.talaei@kmu.ac.ir

31325439       

                                         

 

 

دکتر راحله توکلی
استادیار گروه تغذیه

دکترای علوم تغذیه

Tavakkoli.rahele@yahoo.com

31325085