۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

اهداف و فعالیتهای کمیته

 

• آموزش و تدوین برنامه های آموزش مداوم

 

• شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی

 

• تهیه فهرست موضوعات آموزشی موردنیاز

 

• تعیین مشکلات مربوط به سلامت در ارتباط با موضوع تخصصی بر اساس شواهد

 

• تهیه فهرست موضوعات آموزشی با هدف کاهش مشکلات سلامتی و افزایش رضایتمندی جامعه