۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

مسئول EDO: تانیا دهش

 

درجه علمی: Ph.D آمارزیستی

 

رتبه علمی: استادیار

 

شماره داخلی: 5069

 

پست الکترونیک: Tania_dahesh@yahoo.com