۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

 کرمان - بزرگراه هفت باغ علوی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی  کتابخانه دانشکده بهداشت کرمان کدپستی:7616913555

 

 

   034-31325117     

 

 

  034-31325118

 

healthcollegelib@gmail .com