۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

 

 

مسئول کتابخانه:خانم مهرناز طهرانی پور راوری کارشناس کتابداری                          

وظایف

تلفن

31325117

 

فاکس

31325118

 
ایمیل healthcollegelib@gmail .com  

 

کتابدار کتابخانه: خانم مریم ذهاب ناظوری کارشناس زبان و ادبیات فارسی                          

وظایف