۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت

 

اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه بیولوژی و کنترل ناقلین

 

فاطمه کامیابی  حشره شناسی و مبارزه با ناقلین  استادیار  f_kamyabi@kmu.ac.ir