۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 
محبت محسنی   بهداشت عمومی  استادیار