۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
آیین نامه دفاع دانشجویان دکتری با دو مقاله اکسپت شده
قبولی مقاله مرور نظام مند و متا آنالیز به عنوان مقاله برای دفاع
سابمیت کردن مقاله در دوره کارشناسی ارشد برای اخد مجوز دفاع
log Book طراحی شده برای دانشجویان دکتری توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه
صورتجلسه یکصد و سی وهفتمین شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ 96/7/23
دستور العمل مقالات شرطی دانشجویان دکترای تخصصی، و نمره مقاله از پایان نامه
شرایط پرداخت کمک هزینه و ارتقاء دانشجویان دکتری
فراخوان پایان نامه های دانشجویان PhD توسط صندوق حمایت از پژوهشگران
پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی در دوران مرخصی
فرم مرخصی آموزشی و غیر آموزشی

شرط دفاع دانشجویان دکتری