۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت

اعضا هیئت علمی بازنشسته گروه مهندسی بهداشت محیط

 

شیدوش دولتشاهی

بهداشت محیط

مربی

dolatshahi@kmu.ac.ir

 
مهشید لولوئی بهداشت محیط استادیار m_loloei@kmu.ac.ir
محمد ملکوتیان بهداشت محیط استاد m_malakootian@kmu.ac.ir 
مجید آقاسی بهداشت محیط استادیار maghasi@kmu.ac.ir