۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

 

 فرم ثبت و دفاع پایان نامه دکتری (جدید)
فرم تسویه حساب
فرم تمدید سنوات کمیته مناطق خاص
فرم تمدید سنوات 
راهنمای پرتال پایان نامه
فرم ارزشيابي پايان نامه دکتری تخصصی
فرم اعلام نمره نهایی پايان نامه دکتری تخصصی
فرم مشخصات مقاله استخراج شده از پايان نامه دکتری