۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
CV

  مدیر گروه

شماره تماس
  دکتر عباس آقایی افشار، استادیار ۳۱۳۲۵447
 

اعضاء هیئت علمی

 
 دکتر محمد امین گروهی، استادیار  ۳۱۳۲۵۱۰۷
دکتر لیلا شیرانی بیدآبادی 31325106
 

کارشناسان گروه

 
اسماعیل علیزاده 31325445