۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

گروه تغذیه در دانشکده بهداشت درسال۱۳۷۷ تشکیل گردید. درسال ۱۳۸۴ درخواست کسب مجوز تأسیس رشته علوم تغذیه درمقطع کارشناسی را نموده است. در بهار سال۱۳۸۸ مجوز پذیرش دانشجو را کسب و در مهرماه سال ۱۳۸۸، تعداد ۱۷ دانشجو در رشته علوم تغذیه در مقطع کارشناسی پیوسته در دوره روزانه پذیرفته شدند. ورودی های 94-۸۸ فارغ التحصیل شده و دانشجویان ورودی  95 به بعد در حال ادامه تحصیل می باشند.