۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
 امکانات آموزشی

                     

۱- اعضاء هیئت علمی گروه:

در حال حاضر گروه دارای 6 عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار می باشد.

۱-۲ - فضاهای آزمایشگاهی: آزمایشگاه های گروه تغذیه به شرح زیر می باشند :

 - آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی.

- آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی.

 درحال حاضر هر دو آزمایشگاه فعال می باشند.