۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
  مدیر گروه شماره تماس
عابدین ایرانپور، دانشیار 31325054
 

اعضاء هیئت علمی

 

عابدین ایرانپور، دانشیار

31325054
محمد مهدی فداکار، استادیار 31325099
مریم صابر، استادیار 31325096
سید وحید احمدی طباطبایی، استادیار 31325097
وحیدرضا برهانی نژاد، استادیار 31325092
سمیه علیزاده، استادیار 31325095
 

کارشناسان گروه

 
 

زهرا عسکری

 31325093
 

مرضیه حسنی

31325093
 

طاهره عسکری نژاد

31325093
 

صدیقه امیرافضلی

31325093