۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
  مدیر گروه شماره تماس
محمد مهدی فداکار، استادیار 31325099
 

اعضاء هیئت علمی

 

عابدین ایرانپور، استادیار

31325054
مریم صابر، استادیار  
سید وحید احمدی طباطبایی، استادیار 31325097
وحیدرضا برهانی نژاد، استادیار 31325092
 

کارشناسان گروه

 
 

زهرا عسکری

 31325093
 

مرضیه حسنی

31325093
 

طاهره عسکری نژاد

31325093
  صدیقه امیرافضلی 31325093