۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
 

  مدیر گروه

شماره تماس
 دکتر محمد رضا قطبی، دانشیار 31325114
 

اعضاء هیئت علمی

 
دكتر علی فقیهی، استادیار   31325108

  دکتر ناصر هاشمی نژاد، دانشیار

31325057
مهندس نسرین صادقی، مربی 31325446
دکتر سجاد زارع، استادیار  31325110
دکتر محبوبه اسحاقی، استادیار 31325446

کارشناسان گروه

 
  زهرا بیگ زاده 31325077
  محمد مظفری 31325122
  عبداله باقری  31325115
  سحر اباذرپور 31325080
  مهتاب چمن بخش 31325079