۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
 

  مدیر گروه

شماره تماس
 دکتر سجاد زارع، دانشیار  31325110
 

اعضاء هیئت علمی

 
 دکتر محمد رضا قطبی، دانشیار 31325114
دكتر علی فقیهی، استادیار   31325108

  دکتر ناصر هاشمی نژاد، دانشیار

31325057
دکتر سجاد زارع، دانشیار 31325110
دکتر محبوبه اسحاقی، استادیار 31325446
دکتر روح اله پروری، استادیار 31325446

کارشناسان گروه

 
  محمد مظفری 31325122
  عبداله باقری  31325115
  سحر اباذرپور 31325080
  مریم میرزائی 31325079