۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
CV

  مدیر گروه

شماره تماس
 دکتر مجید هاشمی،استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ۳۱۳۲۵۰۷5
 

اعضاء هیئت علمی

 
مهندس احمد رجبی زاده، مربی ۳۱۳۲۵۰۷۵ 
دکتر مجید آقاسی، استادیار ۳۱۳۲۵۱۰۰ 
دکتر محسن مهدی پور رابری 31325084
دکتر مریم فرجی 31325103

دکتر مجید هاشمی

31325075

دکتر هدی امیری

31325083
دکتر هادی محمودی مقدم، استادیار 31325132
دکتر هستی دارایی 31325075
 

اعضاء پیوسته گروه مهندسی بهداشت محیط

 
دکتر محمدرضا قطبی راوندی ، دانشیار ۳۱۳۲۵۱۱۴
دکتر نرگس خانجانی، دانشیار  ۳۱۳۲۵۱۰۲ 
کارشناسان گروه