۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
CV

مدیر گروه

شماره تماس
 دکتر مجید هاشمی،استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ۳۱۳۲۵435
 

اعضاء هیات علمی

 
مهندس احمد رجبی زاده، مربی ۳۱۳۲۵۰۷۵ 
دکتر محسن مهدی پور رابری 31325084
دکتر مریم فرجی 31325103

دکتر مجید هاشمی

۳۱۳۲۵435

دکتر هدی امیری

31325083
دکتر هادی محمودی مقدم 31325132
دکتر هستی دارایی 31325092
 

اعضاء پیوسته گروه مهندسی بهداشت محیط

 
دکتر محمدرضا قطبی راوندی  ۳۱۳۲۵۱۱۴
دکتر نرگس خانجانی ۳۱۳۲۵۱۰۲ 
  مسئول دفتر  
  مسئول دفتر گروه (خانم محبوبه پور ابراهیمی) 31325105
  کارشناسان گروه  
کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط