۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

  مدیر گروه

شماره تماس
  دکتر محمد ملکوتیان،استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ۳۱۳۲۵۰۷۴
 

اعضاء هیئت علمی

 
مهندس احمد رجبی زاده، مربی ۳۱۳۲۵۰۷۵ 
دکتر مجید آقاسی، استادیار ۳۱۳۲۵۱۰۰ 
دکتر محسن مهدی پور رابری 31325084
دکتر مریم فرجی 31325103

دکتر مجید هاشمی

31325075

دکتر هدی امیری

31325083
 

اعضاء پیوسته گروه مهندسی بهداشت محیط

 
دکتر محمدرضا قطبی راوندی ، دانشیار ۳۱۳۲۵۱۱۴
دکتر نرگس خانجانی، دانشیار  ۳۱۳۲۵۱۰۲ 
کارشناسان گروه