۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
  اسامی همکاران سمت شماره تماس

عادل عارف

مدیر امور عمومی, مسئول کارگزینی

۳۱۳۲۵۱۱۳
وحید هراتی امین اموال  ۳۱۳۲۵۰۷۱

 

 

 

علیرضا رنجبر کارپرداز  ۳۱۳۲۵۰۶۶

غلامرضا کریمی 

انباردار ۳۱۳۲۵۰۶۸

نجمه امین زاده  مسئول دفتر ریاست    ۳۱۳۲۵۱۳۵

شهین لنگری مسئول دفتر معاون اداری و مالی  

۳۱۳۲۵۱۳۶

 معصومه گل کار مسئول دبیرخانه  ۳۱۳۲۵۴۵۵

 

طاهره نظری

 

متصدی امور دفتری و بایگان  ۳۱۳۲۵۴۵۵