۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين

معاونت پژوهشی دانشکده عهده دار وظایف زیر می باشد:
 

۱- برگزاری کارگاههای مربوط به امور پژوهش

۲- برگزاری جلسات مشاوره برای امر پژوهش توسط دانشجویان اپیدمیولوژی و آمار و کتابداری

۳- شرکت در جلسات مربوط به امر پژوهش

۴- تقدیر از دانشجویان برتر در امر پژوهش

۵- هماهنگی جهت شرکت کارمندان واحد کتابخانه در امور مربوط به بازآموزی و رفع مشکلات این واحد