۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

 

دکتر مقدمه میرزایی 
معاون پژوهشی
 دکترای آمار زیستی

moghadameh_mirzai@yahoo.com

                                                                   ۳۱۳۲۵۳۲۰