۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت

 

 

دکتر عابدین ایرانپور 
معاون آموزشی

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

a.iranpour@kmu.ac.ir 

۳۱۳۲۵۰۵۹