۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين

معاونت آموزشی دانشكده به عنوان متولی اصلی امور آموزش دانشكده مسئولیت ها و وظایف زیر را به  عهده دارد:

برنامه ریزی:

        ·          برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

·          برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش

·          برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشكده با هماهنگي معاونت آموزشي دانشگاه

·          برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با  نیازهای آموزشی

 

نیازهای آموزشی:

·          برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد به  مراجع بالاتر

·          برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

·          برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی