۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
 
دکتر عابدین ایرانپور 
معاون آموزشی

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

a.iranpour@kmu.ac.ir 

۳۱۳۲۵۰۵۹       

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

دکتر مقدمه میرزایی 
معاون پژوهشی
 دکترای آمار زیستی

moghadameh_mirzai@yahoo.com

                                                                ۳۱۳۲۵۳۲۰                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر وحیدرضا برهانی نژاد 
معاون اداری، مالی و دانشجویی

دکترای سالمند شناسی

v.borhani@yahoo.com 

۳۱۳۲۵۱۳۶