۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
 


نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی  سمت  پست الکترونیک  علم سنجی    تلفن

دکتر عابدین ایرانپور

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت   معاون آموزشی a.iranpour@kmu.ac.ir ۳۱۳۲۵۰۵۹

 

دکتر مقدمه میرزایی

دکترای آمارزیستی  معاون پژوهشی moghadameh_mirzai@yahoo.com 31325420

 

دکتر وحیدرضا برهانی نژاد

دکترای سالمندشناسی  معاون اداری مالی دانشجویی v.borhani@yahoo.com ۳۱۳۲۵۱۳۶