۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

فعالیت ها

درصد پیشرفت

راه اندازي كارگاه تهويه صنعتي

۱۰۰%

تغيير محل مركز كامپيوتر و اينترنت دانشكده به گونه اي كه جوابگوي تعداد زياد دانشجويان باشد

۱۰۰%

راه اندازي دوره MPH

۱۰۰%

راه اندازي دوره كارشناسي ارشد اپيدميولوژي

۱۰۰%

راه اندازي دوره كارشناسي ارشد آمار زيستي

۱۰۰%

تبديل كميته تحقيقاتي پزشكي محيطي به مركز

۱۰۰%

اجراي كايزن عملياتي

 

افزايش فعاليت هاي كميته تحقيقاتي بهداشت محيط

۱۰۰%

راه اندازي رشته كارشناسي تغذيه

۱۰۰%

راه اندازي رشته كارشناسي ارشد آموزش بهداشت

۱۰۰%

راه اندازي رشته كارشناسي ارشد ارگونومي

۱۰۰%