۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
آدرس:

ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی-پردیزه دانشگاه علوم پزشکی 

کد پستی: کدپستی:    ۷۶۱۶۹۱۳۵۵۵- صندوق پستی :۵۳۱ ۷۶۱۷۵  
دفتر ریاست: 31325135
نمابر: 31325134
دفتر گروه آمار: 31325388
دفتر گروه بهداشت محیط: 31325105
دفتر گروه بهداشت حرفه ای: 31325111
دفتر گروه تغذیه: 31325086
دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت: 31325094
آموزش: 31325049