۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
آدرس :   کرمان- ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی-پردیزه دانشگاه علوم پزشکی -دانشکده بهداشت- کدپستی:    ۷۶۱۶۹۱۳۵۵۵- صندوق پستی :۵۳۱ ۷۶۱۷۵  
دفتر ریاست :  ۳۱۳۲۵۱۳۵ 
دفتر گروه آمار :   31325388
دفتر گروه بهداشت محیط:  ۳۱۳۲۵۱۰۵ 
دفتر گروه بهداشت حرفه ای:  ۳۱۳۲۵۱۱۱ 
دفتر گروه تغذیه :  ۳۱۳۲۵۰۸۶ 
دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : ۳۱۳۲۵۰۹۴ 
 آموزش :   ۳۱۳۲۵۰۴۹