۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

به همت دانشجویان گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های دانشکده بهداشت، اولین شماره نشریه وکتور پس از اخذ مجوز های لازم به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه ، اولین شماره نشریه وکتور(Vector) که به همت صادقی، عسگری، امیر افضلی، گلستانی و بشکردی زاده دانشجویان گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های این دانشکده   پس از اخذ مجوز های لازم به چاپ رسید.

این  نشریه در حاشیه "دومین کنگره بین المللی بیماری های ناقل زا  و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران" به بازدید کنندگان ارائه شد.