۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

دانشجویان کارشناسی  بیولوژی و کنترل ناقلین  دانشکده بهداشت  جهت جمع آوری نمونه و آشنایی با کار در شرایط فیلد به شهر ماهان  اعزام شدند.

در این اردوی علمی ، نحوه ی صید و مونته کردن نمونه ها  توسط اساتید این گروه   ، آموزش داده شد.