۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

در ابتدا آقای دکتر شفیعی مسئول محترم واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ی  معاونت بهداشتی  ضمن معرفی واحد مربوطه  ، اهمیت بیماریهای واگیر و نظام مراقبت بیماریها  با تاکید بر بیماری های" ناقل زاد" را تشریح نمودند.

در ادامه  سرکار خانم مشایخی ،  کارشناس این واحد ، پروتکل درمان بیماری را تشریح   ودر مورد نحوه تکمیل فرم های مربوط به نظام مراقبت را توضیحاتی را بیان نمودند.

همچنین  سرکار خانم دستوری ، کارشناس دیگر واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ی  معاونت بهداشتی،  نحوی تهیه لام خونی و استفاده ازکیت تشخیص سریع مالاریا(RDT)  را بصورت تئوری و عملی به دانشجویان آموزش دادند.