چهارشنبه ١٣٩٧/٩/٢١    EN

اعضا گروه بیولوژی و کنترل ناقلین
شماره تماس
مدیر گروه 
 
31325107
دکتر فاطمه کامیابی، استادیار 
 
  اعضاء هیئت علمی  

    دکتر عباس آقایی افشار،استادیار 
31325447
 دکتر محمد امین گروهی، استادیار  
 کارشناسان گروه
 
 31325108 مریم زارع